Sammanfattning från mötet den 8 mars

Info från skolan:
Friends – Skolsköterskan Lena är med och förklarar hur Vinstaskolan jobbar med Friends, ett program för att involvera eleverna i att minska mobbing. Kamratstödjarna får rapportera om platser på skolgården där elever är ensamma eller utsatta, hjälpa
och stötta andra elever, vara ett föredöme, ta med frågor från klassen till de vuxna i Friends. I en halvdags utbildning får representanterna lära sig att leda lek-övningar som de tar tillbaka till sina klasser, vilket brukar vara uppskattat.

Just nu väntar skolan på resultatet av en enkät där klas 2 och 5 svarat på hur det trivs i skolan. Rektor och skolsköterskan tror att den kommer att visa ett mer positivt resultat är förra gången då det varit bättre stämning i skolan i år.

Arbetsmiljö
VFF lägger ut protokoll från skyddsronden där en representant från VFF var med och observerade.
SISAB har påbörjat arbetet med att rusta upp kapphallen vid matsalen.Man har vissa problem med dålig lukt i duscharna.

Det ser ut som att 24 elever kommer att gå kvar i klass 6 nästa år.

Ekonomi
Efter påminnelse om medlemsavgift till VFF har ca 25 st till kommit in.

Beslutat att betala ut 1500 kr till klass 5b för museibesök.

Klassombudsmöte
Beslut togs att ändra datum för klassombudsmötet till den 26 april. Kallelse kommer att gå ut till klassombuden och på mötet kommer information om bland annat Vinstaskolans dag att delas ut.

Föräldravandringar
Uppdaterat schema med datum för när de olika klasserna ska ansvara för nattvandring ligger uppe på webbplatsen tillsammans med mallar och affisch att sätta upp i klassrummen.

Gardiner till klasserna
Alla gardiner hanns inte med på de syjuntor som VFF anordnat så nu har de halvfärdiga gardinerna delats ut till respektive klassrum med en uppmaning till klassföräldrarna att få ihop en grupp föräldrar som kan färdigställa så att våra barn får lite mer färg. Vid frågor, ring Pia på 0705-404679.

Kommande möten:
26 april Klassombudsmöte kl 18.30 i skolbiblioteket

3 maj VFF styrelsemöte kl 18.30 i personalrummet

23 maj Vinstaskolans dag kl 18.00

7 juni avslutning för VFF 18.30 utan skolrepresentanter

Läs hela protokollet här.

Sammanfattning av mötet den 19 januari

Info från Skolan:
VFF fick ta del av Skolans bokslut.

Tjänstefördelning pågår, viss osäkerhet kring hur många elever det blir i åk 6.

Houssam driver samarbete med Idrottslyftet i syfte att barnen ska få prova på alla möjliga sporter.

Skolan har ansökt om att få vara med i ett projekt att använda ipads i undervisningen, åk 2 och 5.

Det var många anmälda barn som inte dök upp på fritids under jullovet. Föräldrarna måste respektera att skolan gör en planering utifrån antalet anmälda barn.  Så fort man som förälder vet att barnen inte ska komma  – meddela skolan!

Skolan fortsätter med abonnemang på Eggeby naturskola, 36 grupper får besöka under året.

Arbetsmiljö. Fre 3/2 kl 7.30 är det Skyddsrond, Mira deltar från VFF.
Matsalsrenovering kommer antagligen inte att bli av. Entrén vid matsalen fräschas upp med kapphängning, handfat m.m.

Utemiljö. Skolan vill investera i nya gungor eller annan lekutrustning, de undersöker vad barnen önskar sig mest.

Frågor från VFF till skolan:
Vi har dålig uppslutning på föräldravandringarna och ber rektorn att bifoga information om vikten av vandringarna  i sitt rektorsbrev.

Föräldravandringar
Inom kort kommer schema och mer information till klassföräldrarna. Målsättningen är att 6 pers per pass ska komma så att det blir 2 grupper som cirkulerar.

Trafik
Ny hastighetskontroll av polisen är på gång närmsta månaden.

Läs hela protokollet här.

Inbjudan till föreläsning om unga och nätet

Spånga-Solhems Föräldraförening presenterar:
Ungas liv på nätet – hur ser det ut?

Nätet är varken svart eller vitt. Däremot är det nytt, och alla nyheter väcker diskussion, förhoppningar och farhågor.

Ewa Thorslund kommer och ger en aktuell bild  av livet på nätet samt ger handfasta råd om integritet, risker och möjligheter – saker som kan vara bra för vuxna att känna till.
Datum: 26/1 kl 18.30-20.30 i Matsalen på Gymnasiet, entré Adolf Rudbecks väg.

Föreläsningen är gratis och vänder sig  till alla som vill veta mer om internet.

Frukt och mineralvatten  kommer finnas till självkostnadspris.

Begränsat antal platser – först till kvarn.
infospangasolhem@yahoo.se

Protokoll styrelsemöte VFF 14/12 2011

Protokoll VFF Styrelsemöte julavslutning

Närvarande: Karin Balkenstig, Ordförande Pia Fornell, Sekreterare Anna Gyllencreutz, Huvudklassombud Henrik Björnek, Kassör

Mira Vilén, Arbetsmiljö J-O Deland, Trafikfrågor

Frånvarande: Johan Tufvesson

Mötet öppnas av ordföranden Karin Balkenstig

Ny hemsida och mailadress klart: https://vinstaskolanff.wordpress.com, vinstaskolanff@hotmail.se

Länken till VFF nya hemsida ligger nu på Vinstaskolans hemsida. Förslag att vi kommunicerar ut den nya mailadressen till samtliga klassombud och lärare. Vi bör plocka en text från gamla sidan och lägga på skolans sida vid vår länk. Undersök om de som mailar gamla adressen får en hänvisning till nya?Johan och Anna tar tag i detta.

Föräldravandringar

Schemat för vårens vandringar är klart. Pia och Anna kollar om vi kan samla statistik på hur många som deltagit i vandringarna. Klasserna delas upp på fredagar och lördagar fram till skolavslutningen. Anna skriver text om vandringarna samt vad en klassförälder förväntas göra, t ex.

-skicka ut informativ

– få bekräftelse på vilka som kommer

-hämta nyckel och larmanvisningar hos Ola

-se till att jackor och pärm finns och fylls i

-rapportera till huvudklassombud Skicka påminnelse om VFF avgift i januari.

Arbetsmiljö

– VFF ska fråga skolan om hur det går med renovering av matsalen. Målet är att fler ska kunna vara där samtidigt och slippa äta så tidigt. VFF anser att 10.30 är för tidigt.

Gardiner

– Pia bjuder in till syjutna för F-1 och 3-6 för att bli klar med de gardintyger som VFF köpt in.

Trafikpolisen gjorde en hastighetsmätning men blev sena samt avbrutna av drogad förare (som fick tas i förvar) och återkommer i januari.

Vi bjuder in Kjell och Lotta till våravslutningen och pratar valberedningen.

Planerade mötesdatum vår 2012, Karin kommunicerar med rektorn.

19 jan 8 mars 22mars klassombudsmöte 26 april inför VS dag 23 Vinstaskolans dag 7 juni avslutning och middag

Ordförande Karin Balkenstig avslutade mötet.

Justerad i originalhandling Justerad i originalhandling

Karin Balkenstig Pia Fornell

Årsmötet avklarat

Den 22 september hade föräldraföreningen årsmöte. Här är en kort sammanfattning

Föreningens verksamhet och budget för kommande verksamhetsår

Budgeten är balanserad och tämligen blygsam. Styrelsen hoppas på större intäkter via medlemsavgifter till 31/10 och kan i så fall få loss mer pengar till barnens aktiviteter. Budgeten bifogas. Medlemsavgiften är i budget höjd till 90 kr/barn.

Verksamhetsplanen godkändes med vissa mindre justeringar. Punkten om att föreningen önskar återuppta Vinstakonakten ströks. Det känns som att skolans hemsida och blogg samt VFF´s hemsida fyller informationsbehovet. Däremot ska VFF uppmuntra skolan att engagera eleverna i arbetet med en skoltidning, av och för eleverna.

Under fokusområdet barnens arbetsmiljö inne och ute så framkom en del bra förslag som VFF ska driva vidare med skolan. T ex att föreningen bör få tillfälle att påverka en viss del av skolan budget samt tillgång till budgeten för att kunna följa upp planerade satsningar. VFF vill göra en utvärdering av rasternas fördelning runt lunch samt den lek-utrustning som finns tillänglig. Hur många datorer bör skolan ha för att kunna undervisa korrekt? Hur jobbar skolan med Friends och hur utvärderas arbetet? Detta är några av de frågor som VFF avser driva under året och kommer att redovisa i kommande mötesprotokoll.

Höjning från 70 till 90 kr godkändes. Ingen höjning har skett sedan 200

Hela protokollet finn här Årsmöte VFF 2011.

 

 

%d bloggare gillar detta: