Kategoriarkiv: Årsmöte

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

VINSTASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Onsdagen den 17 september 2014 kl 18.00-18.30

Plats: Vinstaskolans matsal

Motioner

Motioner att behandla till vid årsmötet ska ha kommit styrelsen till handa senast den 1 september. Skicka dem
via e-post senast den 1 september.

Nomineringar
Styrelsen behöver ständigt förnyas och få ökad kompetens. Nomineringar till styrelseposter sänds till valberedningen eller till vår mailadress. Nomineringarna ska ha inkommit senast den 1 september.

Dagordning

Dagordning till årsmötet kommer att finnas på här på vår hemsida från och med den 3 september.

 Föreläsning

Direkt efter årsmötet, kl 18.30 – 20.15, inbjuds alla föräldrar på Vinstaskolan att lyssna till en föreläsning av Niclas Ottosson om ”Nätmobbning och etik på nätet”.

”Vad gör barnen på nätet och vad kan de stöta på? Hur öppen ska man vara och vad kan man tänka på när det gäller bilder och personlig information? Hur ser nätmobbning och digitala kränkningar ut och hur ska man upptäcka dem? Är mitt barn i riskzonen och var kan man som förälder sätta gränsen? Och framförallt…Hur kan man samtala med sina barn om det som händer på nätet?

Föreläsningen arrangeras gemensamt av Vinstaskolan och föräldraföreningen och är gratis. Ingen föranmälan krävs. Även personal från Vinstaskolan kommer att bjudas in för att lyssna till föreläsningen denna kväll. Elever i åk 4-6 kommer att få en separat föreläsning av Niclas Ottosson på detta tema vid annat tillfälle.

Det kommer finnas möjlighet att köpa fika i pausen.

Dags för årsmöte

Tisdagen den 25 september är det dags för årsmöte för Vinstaskolans föräldraförening. Tid 18,30. Plats Vinstaskolans matsal.

Dagordning för stämman:

§ 1

Förteckning över närvarande medlemmar vid stämman
§ 2
Val av ordförande och sekreterare för stämman

§ 3
Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman

§ 4
Fråga om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst

§ 5
Fastställande av dagordning

§ 6
Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

§7
Föredragande av revisorns berättelse

§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9
Behandling av motioner från medlemmarna

§ 10
Behandling av propositioner från styrelsen

§ 11
Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande verksamhetsår

§ 12
Fastställande av årsavgift

§ 13
Val av styrelsemedlemmar:

§ 14
Val av: a) revisor b) revisorssuppleant

§15
Val av föreningens valberedning

§16
Övriga icke beslutsfrågor