Stadgar

Stadgar (pdf-format)

Nu gällande stadgar för Vinstaskolans föräldraförening.  

Stadgarna beslutades på föreningsmöte våren 2003 och hösten 2003.

Stadgeändringar har därefter genomförts på föreningsmöten 2014, 2015, 2020 och 2021.

1.1 Ändamål

Föreningen vars namn är Vinsta Grundskolas Föräldraförening (VGFF) har till uppgift att i olika frågor representera föräldrar och elever på Vinsta Grundskola Östra.

Föreningen är till för föräldrar med barn i Vinsta Grundskola Östra och målsättningen är att samla och engagera föräldrar i skolfrågor, förbättra elevernas skolsituation samt ta tillvara elevernas intressen, i samarbete med skolans personal.

1.2 Obunden

Föreningen är i partipolitiskt och religiöst hänseende obunden.

2.1 Medlemskap

Medlem i föreningen är varje förälder eller vårdnadshavare, som erlagt årsavgift.

2.2 Medlemsavgift

Storleken på föreningens medlemsavgift bestäms av årsmötet.

3 Föreningsmöte / årsmöte

Styrelsen skall minst en månad före föreningsmöte informera medlemmarna om tidpunkten för mötet.

Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna

minst två veckor före mötet.

I kallelse till extra föreningsmöte skall anges för vilket ändamål mötet hålls.

Föreningens årsmöte skall hållas senast 1 oktober. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det nödvändigt eller då det skriftligen påkallas av minst 30 medlemmar.

4 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet skall förekomma:

1 Val av:

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

c. två protokolljusterare tillika rösträknare

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av

a. styrelsens verksamhetsberättelse

b. revisorns berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Behandling av motioner från medlemmarna

7. Behandling av propositioner från styrelsen

8. Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande arbetsår

9. Fastställande av årsavgift

10. Val av styrelsemedlemmar:

a. ordinarie ledamöter

b. suppleanter (i förekommande fall)

11. Val av

a. en revisor

b. en revisorssuppleant

5 Föreningsmöte, rösträtt

Vid föreningens möten har varje närvarande vuxen medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej anger annat, med enkel majoritet, och vid lika röstetal genom lottning.

6.1 Ärenden

Vid föreningsmöte får endast ärende som angivits i kallelsen, varit upptaget på det utsända förslaget till dagordning, eller som står i omedelbart samband med sådant ärende föredras för beslut.

6.2 Motioner

Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast tre veckor innan mötet tillställa styrelsen skriftlig motion i ärendet

7 Valberedning

Styrelsen förbereder samtliga vid föreningsmöte förekommande val för tiden till och med nästföljande årsmöte

8 Styrelsen

VGFFs styrelse består av föräldrar till barn på Vinsta Grundskola Östra. Av årsmötet vald styrelseledamot skall vara medlem i föreningen och skall ha barn i skolan. Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen kan ha högst tre suppleanter. Ledamöter väljs för en tid av två år. Suppleant väljs på en tid av ett år. Suppleant har rätt att delta i alla styrelsemöten men kan bara utöva rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot. Ledamot kan omväljas

9 Konstituering

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Vice ordförande ersätter ordförande vid frånvaro.

10 Styrelsens uppgifter

Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt dessa stadgar och i överensstämmelse med vid föreningens årsmöte fattat beslut.

Styrelsen åligger:

att förbereda föreningens årsmöten och extra föreningsmöten

att verka för att vid sådant möte fattade beslut verkställes

att anordna minst ett klassombudsmöte per termin

att utse de arbetsgrupper verksamheten behöver

att senast tre veckor före föreningens årsmöte till revisorn överlämna verksamhetsberättelse

jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret.

Styrelsens uppgift i övrigt är:

att förmedla information och materiel till föreningens arbetsgrupper och medlemmar

att hålla fortlöpande kontakt och samarbete med skolan samt vid behov kontakta myndigheter och sammanslutningar som har  elever och skola som målgrupp.

11.1 Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter i styrelsen så påkallar. Om ordinarie ordförande inte är närvarande utser närvarande ledamöter mötesordförande.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande.

11.2 Dokumentation

Föreningens möten och styrelsens sammanträden skall dokumenteras med protokoll.

Föreningens övriga sammankomster skall dokumenteras med minnesanteckning.

12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.

13 Klassombud

I varje klass skall eftersträvas att föräldrarna väljer minst två klassombud.

Meddelande om valet skall göras av klassombuden till huvudklassombudet.

14 Revision och verksamhetsår

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorn skall avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästföljande år.

15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

16 Uteslutning

Medlem som inte följer dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningens anseende kan efter förslag av styrelsen uteslutas vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Beslut om uteslutning skall fattas med kvalificerad majoritet. Beslutet äger omedelbar verkställighet.

17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i  p 15 Stadgeändring. För att sådant beslut skall vara giltigt fordras dock kvalificerad majoritet vid vardera mötet.

Upplöses föreningen genom att uppgå i annan föräldraförening skall dess tillgångar tillfalla den senare föreningen.

Upplöses föreningen av annan orsak skall tillgångarna oavkortat användas för Vinsta Grundskolas elevers bästa enligt beslut av skolans rektor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: